Menu

CT 20 Pro

功能强大、结构牢固的车床

主要优点:

  • 极为坚固和稳定的铸铁框架
  • 模块化刀具系统
  • 强劲的主轴和驱动
  • 配置快速、简单
  • 直观
  • ISO编程

CT 20 Pro 可生产从简单到中等复杂的组件,其设计紧贴客户需求。  

 

CT   20/5
最大加工直径

mm

20
直线轴数量

 

5

C轴数量

 

2
独立刀具系统数量   2
总刀位数   27
动力刀位数   11